Τήλος

Προκήρυξη διαγωνισμού για 4 ηλεκτροκίνητα οχήματα για τις ανάγκες του Δήμου Τήλου-Κατά η αντιπολίτευση!

Στις 8 Δεκεμβρίου 2020 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, παρουσία της Προέδρου αυτής κ. Μαρίας Καμμά Αλειφέρη . Παρόντες ήταν οι Αλιφέρης Σπύρος, Σακελλάρης Κων/νος, Φιλίππου Ανδρέας, Καμμά Άννα και Χατζηφούντας Εμμανουήλ ενώ απών ο Οικονόμου Αντώνης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από την εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος :

1ον: Για την έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Τήλου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 686.340,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 553.500,00 € & ΦΠΑ:
132.840,00 €).

2ον: Την έγκριση των τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας όπως συντάχθηκαν από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – «ΜΑΘ Α Ε/ΟΤΑ» με την οποία ο Δήμος Τήλου έχει συνάψει προγραμματική συμφωνία.

3ον: Τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, όπως ισχύει και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2019ΣΕ05500007) της ΣΑΕ 055. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α. : 697132.001, 69-7132.002, 64-7132.003 και 64-7132.004 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα Δήμου Τήλου, βάση των αντίστοιχων υπ.αριθμ. 289, 290, 291 και 292/2020 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου.

Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα

Πρόκειται για:

Ένα (1) Ηλεκτροκίνητο αστικό λεωφορείο 51 θέσεων, το οποίο είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τη μεταφορά καθήμενων και όρθιων επιβατών και το οποίο δύναται να εκτελεί αστική συγκοινωνία.

Ένα (1) Ηλεκτροκίνητο επιβατικό όχημα το οποίο όχημα θα χρησιμοποιείται για την μετακίνηση επιβατών. Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει τέσσερις (4) θέσεις επιβατών κατ’ ελάχιστο και πέντε (5) θύρες κατ’ ελάχιστο.

Ένα (1) Ηλεκτροκίνητο όχημα μικρών διαστάσεων με καρότσα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί καλύπτοντας όλο το εύρος των εργασιών του Δήμου, για την μεταφορά προσώπων και υλικών. Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει δύο (2) θέσεις
επιβατών κατ’ ελάχιστο και δύο (2) θύρες κατ’ ελάχιστο.

Ένα (1) Ηλεκτροκίνητο τετράκυκλο όχημα με ανατρεπόμενη ανοικτή κιβωτάμαξα. Το προσφερόμενο όχημα είναι κατάλληλο για τη μεταφορά υλικών και εργαλείων για τη συντήρηση και περιποίηση πάρκων, πλατειών, σημείων πρασίνου και γενικού καθαρισμού. Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει δύο (2) θέσεις επιβατών κατ’ ελάχιστο και δύο (2) θύρες κατ’ ελάχιστο.

Οι αποφάσεις της τακτικής συνεδρίασης δια περιφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τήλου

1ον: Εγκρίνει την διενέργεια Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Τήλου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 686.340,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 553.500,00 € & ΦΠΑ:
132.840,00 €).

2ον: Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας όπως συντάχθηκαν από την «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – «ΜΑΘ Α Ε/ΟΤΑ» με την οποία ο Δήμος Τήλου έχει συνάψει προγραμματική συμφωνία.

3ον: Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια τεσσάρων ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Τήλου.

Η θέση της αντιπολίτευσης «Τήλος Νέα Πνοή»

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, και πρόεδρος της παράταξης «Τήλος Νέα Πνοή» κ. Χατζηφούντας Ι. Εμμανουήλ ψήφισε κατά της απόφασης αυτής αιτιολογώντας
την ψήφο του ως εξής: «διότι οι δρόμοι της Τήλου δεν δικαιολογούν το μέγεθος του Λεωφορείου. Για τα υπόλοιπα οχήματα συμφωνώ.».

Πηγή: diavgeia.gov.gr

Κατηγορίες:Τήλος