Τήλος

Ξεκινάει ο διαγωνισμός για τα 4 ηλεκτροκίνητα οχήματα του Δήμου Τήλου!

Το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νησί της Μεσογείου διακηρύσσει τον διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια 4 ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Ο διαγωνισμός

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για Σύμβαση προμήθειας ενός ηλεκτροκίνητου αστικού λεωφορείου και τριών ηλεκτροκίνητων οχημάτων στα πλαίσια της: “Προμήθειας τεσσάρων ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Τήλου” προϋπολογισμού 553.000€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 18/02/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Η αποσφράγιση τεχνικών προσφορών στις 19/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο γραφείο 104Α της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – «ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ».

Τα οχήματα

Ένα (1) Ηλεκτροκίνητο αστικό λεωφορείο 51 θέσεων, το οποίο είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για τη μεταφορά καθήμενων και όρθιων επιβατών και το οποίο δύναται να εκτελεί αστική συγκοινωνία.

Ένα (1) Ηλεκτροκίνητο επιβατικό όχημα το οποίο όχημα θα χρησιμοποιείται για την μετακίνηση επιβατών. Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει τέσσερις (4) θέσεις επιβατών κατ’ ελάχιστο και πέντε (5) θύρες κατ’ ελάχιστο.

Ένα (1) Ηλεκτροκίνητο όχημα μικρών διαστάσεων με καρότσα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί καλύπτοντας όλο το εύρος των εργασιών του Δήμου, για την μεταφορά προσώπων και υλικών. Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει δύο (2) θέσεις επιβατών κατ’ ελάχιστο και δύο (2) θύρες κατ’ ελάχιστο.

Ένα (1) Ηλεκτροκίνητο τετράκυκλο όχημα με ανατρεπόμενη ανοικτή κιβωτάμαξα. Το προσφερόμενο όχημα είναι κατάλληλο για τη μεταφορά υλικών και εργαλείων για τη συντήρηση και περιποίηση πάρκων, πλατειών, σημείων πρασίνου και γενικού καθαρισμού. Το όχημα υποχρεωτικά θα έχει δύο (2) θέσεις επιβατών κατ’ ελάχιστο και δύο (2) θύρες κατ’ ελάχιστο.

Η χρηματοδότηση

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθμου έργου 2019ΣΕ05500007) της ΣΑΕ 055, βάση της υπ’αριθμ. 402 (αρ. πρωτ.44546/19-4-2019, ΑΔΑ: ΨΗ53465ΧΙ8-4ΒΓ) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την ένταξη της προμήθειας στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Κατηγορίες:Τήλος